Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מןהתנורטפחומןהכירהשלשאצבעות.חבור.היוצאמןהכופח.עשאולאפייה.שיעורוכתנור.עשאולבשול.שיעורוככירה.אמררבייהודהלאאמרוטפח.אלאביןהתנורולכותל