Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ונתןחולביןחוליאלחוליא.ר׳אליעזרמטהר.וחכמיםמטמאין.זהתנורושלעכנאי.יורותהערבייןשהואחופר