Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

רובו.משתגמרמלאכתו.איזהוגמרמלאכתו.משיסיקנוכדילאפותבוסופגנין.רבייהודהאומרמשיסיקאתהחדשכדילאפותבישן