Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ולחוץטהור.היושוותר׳יהודהאומרחולקיןהאמצעיתוחכמיםאומריםהכלטהור.כליחרסמאימתימקבליןטומאה.משיצרפובכבשן