Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ששה.ידהקרדוםשלבקוע.ושלעדיר.ששה.וידמקבתשלסתתין.ששה:שיריחרחורמלמטן.שבעה.ידמגריפה.שלבעליבתים.ביתשמאי