Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מןהמוכןביןשאינומןהמוכן.טהור.ר׳עקיבאאומרמןהמוכןטמא.שאינומןהמוכן.טהור:העושהאספלנית