Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ונמדדכפול:אלונמדדיןכפולין.אמפליאופמוליניא.ומכנסים.וכובע.וכיסשלפנדיא.ומטליתשטלייהעלהשפה.אםפשוטה