Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

העורארבעהמןהעורואחדמןהמפץ.טהור.חמשהמןהמפץואחדמןהעורארבעהמןהעורואחדמןהשק.שלשהמןהשקואחדמןהבגד.טמא.זה