Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

המשקהשבפיובאחוריהכוסוחזרוטימאהכוס.קומקוםשהואמרתיח.אינוחושששמאיצאומשקיןמתוכוונגעובאחוריווחזרולתוכו