Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נטמאהרובע.הרובעואחוריוטמאיןחציהרובעואחוריוטהורין.נטמאחציהרובעחציהרובעואחוריוטמאין.הרובעואחוריוטהורין.נטמאו