Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

וחציהרובע.נטמאהרובעלאנטמאחציהרובע.נטמאחציהרובעלאנטמאהרובע.אמרולפניר׳עקיבאהואילוחציהרובעאחורייםלרובע.כלישנטמאתוכו.לאנטמאאחוריו