Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

וצריךלהטביל:הרובעוחציהרובע.נטמאהרובעלאנטמאחציהרובע.נטמאחציהרובעלאנטמאהרובע.אמרולפניר׳עקיבאהואיל