Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אומראיןלהם.רבישמעוןאומרישלהם.נטמאומאחוריהן.מהשבתוכןטהור.וצריךלהטביל:הרובע