Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שלשסבכותהן.שלילדה.טמאהטומאתמדרס.שלזקנה.טמאהטמאמתושליוצאתלחוץטהורהמכלום