Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

טהור.האוכףשנקרע.הנוגעבמהשבתוכו.טמא.מפנישהתפרמחברו