Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

כסאשלאהיוחפויויוצאין.וניטלוטמא.שכןדרכולהיותמטהועלצדו.ויושבעליו