Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שנטלהאחתמרגליו.טהור.נטלהשניה.טהור.נטלההשלישית.טמאכשיחשובעליו.רבייוסיאומראיןצריךמחשבה.וכןהדלופקי