Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הנוגעבכובדהעליוןבכובדהתחתון.בנירים.ובקירוס.ובחוטשהעבירועלגביארגמן.ובעירהשאינועתידלהחזירהטהור.בנפשהמסכת.ובשתי