Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עליו.בנהעליוולאקבעו.טמא.קבעוובנהעליו.טהור.מפץשנתנועלגביהקורות.קבעוולאנתןעליואתהמעזיבה.נתןעליואתהמעזיבה.ולאקבעו.טמאקבעוונתןעליואתהמעזיבה.טהור.קערהשקבעהבשידהתיבהומגדל.כדרךקבלתה.טמאה