Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ור׳שמעוןמטהרין.אמרר׳יוסימהשנהזהממלבניבני