Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שנטלהאחדמרגליהן.אףעלפישמקבליןטהורין.ושאינןמקבליןכדרכןרבייוסימטמאונקליטיהמטה.וחמור.וחפויטהוריןאין