Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

השידהוהתיבהוהמגדלשנטלהאחדמרגליהן.אףעלפישמקבליןטהורין.ושאינןמקבליןכדרכןרבייוסימטמאונקליטיהמטה.וחמור