Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

פישישבתוכהמעות.הקמרוןשלהבזמןשהואקבוע.חבורלה.ונמדדעמה.ואםאינוקבוע.אינוחבורלהואינונמדדעמה.כיצדמודדיןאותו.ראשתור.רבייהודהאומראםאינהיכולהלעמודבפניעצמה.טהורה:השידה