Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

כלשהן.דבריר׳מאיר.רבייוחנןבןנוריאומרלשערבהןאתהכלים.ר׳עקיבאאומר.לכךולכךהוזכרו.לשערבהןאתהכלים.ויהיומקדשיןכלשהן.אמרר׳יוסילאהוזכרורמוניבדאן.וחציריגבע.אלאשיהיומתעשריןודאיבכלמקום:כביצהשאמרולא