Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ושארכלהכליםשאינןיכוליןלקבלרמונים.כגוןהרובע.וחציהרובע.הקנוניםהקטנים.שיעורןברובן.דברירבימאיר.ר׳שמעון