Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בןנורימהנשתנהכנףהעוזמכלהכנפים.וכלשנבראביוםהששיטמא:העושהכליקבולמכלמקוםטמא.העושהמשכבומושבמכלמקוםטמא.העושהכיסמעורהמצה.מןהנייר.טמא.הרימון.האלון.והאגוז.שחקקוםהתינוקות.למודבהםאתהעפר.אושהתקינוםלכףמאזנים.טמא.שישלהםמעשה.ואיןלהםמחשבה:קנהמאזנים.והמחוק.שישבהןביתקבולמתכות