Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הגסהכמוהוכגרעינתה.ונודותייןושמן.שיעורןכפיקהגדולהשלהן.ומאורשלאנעשהבידיאדםשיעורוכמלאאגרוףגדול.זה