Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מתכווניןלהקל.ר׳שמעוןאומרמשתיידותלככר.משלשלקב.רבייוחנןבןברוקאאומרמככרבפונדיון.מארבעסאיןבסלע