Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עור.מאימתימקבליןטומאה.התורמל.משיחסוםויקנבויעשהקיחותיו.רבייהודהאומר.משיעשהאתאזניו.סקורטיאמשיחסוםויקנבויעשהאתציצתה.רבייהודהאומרמשיעשהאתטבעותיה.קטבוליא.משיחסוםויקנב.רבייהודהאומר.משיעשהאתקיחותיה.הכרוהכסתשלעור.משיחסוםויקנב.ר׳יהודהאומר.משיתפרםוישיירבהםפחותמחמשהטפחים