Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אתאזניו.סקורטיאמשיחסוםויקנבויעשהאתציצתה.רבייהודהאומרמשיעשהאתטבעותיה.קטבוליא