Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הקנוניןהקטנים.והקלתות.משיחסוםויקנב.הקנוניםהגדוליםוהסוגיןהגדולים.משיעשהשתידוריםלרחבשלהם.ים