Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הסליםשלעץ.משיחסוםויקנב.ושלתמרהאףעלפישלאקינבמבפנים.טמא.שכןמקיימין.כלכלהמשיחסוםויקנב.ויגמור