Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

והאירוס.הריאלוטמאים.רבייהודהאומרהאירוסטמאמושב.מפנישהאליתיושבתעליו.מצודתהחולדהטמאה.ושלהעכבריןטהורה