Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מספרהעזרה.המרכוףטהור.הבטנוןוהניקטמוןוהאירוס.הריאלוטמאים.רבייהודהאומרהאירוסטמאמושב.מפנישהאליתיושבתעליו