Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

טמאות.ושלצמרשניטלושיניואחתמבינתיים.טהור.נשתיירבושלשבמקוםאחד.טמא.היתההחיצונהאחתמהן.טהור.ניטלוממנושתיםועשאןלמלקטתטמאות.אחת.והתקינהלנראולמיתוחטמאה:
כלימתכותכמההואשיעורן.הדליכדילמלאותבו.קומקוםכדיליחםבו.מיחםכדילקבלסלעים.הלפסכדילקבלקיתונות.קיתונותכדילקבלפרוטות.מדותייןביין.ומדות