Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שלראששניטלהאחתמשיניהן.ועשאןשלמתכת.הריאלוטמאין.ועלכולןאמרר׳יהושעדברחדושחדשוסופריםואיןלימהאשיב