Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

המעצדוהאזמל.והמפסלית.והמקדח.שנפגמו.טמאים.ניטלחיסומן.טהורין.וכולןשנחלקולשנים.טמאים.חוץמןהמקדח.והרוקניבפניעצמהטהורה