Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

המזלג.ניטלהמזלג.טמאהמפני.כפה.וכןהשןשלמעדר.שיעורכולןכדילעשותמלאכתן:חרחור