Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נזםשהואעשויכקדירהמלמטן.וכעדשהמלמעלן.ונפרק.כקדרהטמאמשוםכליביתקבול.וכעדשהטמאבפניעצמו.צינוראטהורה