Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בפניעצמה.חוטשלמתכות.וחוליותשלאבניםטובותומרגליותושלזכוכית.נשתברוהחוליות.החוטבפניעצמוקיים.טמא.שירי