Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לפסיןזובתוךזו.ושפתותיהןשוות.השרץבעליונהאובתחתונה.היאטמאהוכולןטהורות.היובכונסמשקה.השרץבעליונהכולן