Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נכנסיםלשם.החילמקודשממנו.שאיןעובדיכוכביםוטמאמתנכנסיםלשם.עזרתנשיםמקודשתממנו.שאיןטבוליוםנכנס