Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

למעלהמןהזב.זבה.שהיאמטמאהאתבועלה.למעלהמןהזבה.מצורע.שהואמטמאבביאה.למעלהמןהמצורע.עצםכשעורה