Mishnah Tractate Gitin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בוזמן.ישבוזמן.ואיןבואלאעדאחד.הריאלושלשהגטיןפסולין.ואםנשאתהולדכשר.רביאליעזראומראף