Mishnah Tractate Gitin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שלשהגטיןפסולין.ואםנשאתהולדכשר.כתבבכתבידוואיןעליועדים.יש