Mishnah Tractate Gitin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

זהולאעלזה.אםנטלהמזהומזהתחזיר.והולדממזרמזהומזה.ולאזהוזהמטמאיןלה.ולאזהוזהזכאין.לאבמציאתה.ולאבמעשהידיה.ולאבהפרתנדריה.היתהבתישראלנפסלתמן