Mishnah Tractate Gitin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

במקוםפלוני.ונתנולהבמקוםאחר.פסול.הריהיאבמקוםפלוני.ונתנולהבמקוםאחר.כשרהאשהשאמרההתקבללי