Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הםהעידועלארוכותשלנחתומיםשהןטמאות.שרביאליעזרמטהר.הםהעידועלתנורשחתכוחוליות.ונתןחולבין