Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

פקודעלילחבירך.אמרלואינימפקיד.אמרלושמאעילהמצאתבי.אמרליהלאו.מעשיךיקרבוךומעשיךירחקוך