Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מוטבלהניחדבריהיחיד.ולאחוזבדבריהמרובין.אמרלו.אבאפקודעלילחבירך.אמרלואינימפקיד.אמרלושמא